Aydınlatma Metni

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda temin edilen “Ad-Soyad, İmza, TCKN, E-Mail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Kimlik Bilgisi, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri” gibi kişisel verileriniz kanunun 5/2-c maddesindeki sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebi doğrultusunda gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla,

“Ad-Soyad, Telefon, E-mail” gibi kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin kampanyaları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla ve 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesi hukuki sebebine dayalı olarak,

“Kimlik Bilgisi Satın Alınan ve Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz, adınıza şirketimiz tarafından gerekli tapu işlemleri, satış vaadi sözleşmesi işlemleri, noter işlemeleri abonelik işlemleri gibi işlemlerin yapılması, ayrıca şirket çalışanları adına tarafınıza ait işlemler için vekaletname çıkarılması ve bu vekaletname doğrultusunda yetki verilen işlemlerin adınıza yerine getirilmesi amacıyla açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar ve açık rızanız kapsamında aydınlatma metni ve açık rıza formunda ortaya koyduğunuz iradeniz doğrultusunda Noterler, Tedarikçiler, İlgili site yönetimleri, banka veya finans kuruluşları, Proje ortakları Müşteriler, Kanunen Yetkili Kamu veya Özel Kurumlar, Yurt içinde ve/veya Yurt Dışında Ortak ve İştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) belirtilen amaçlar doğrultusunda veya resmi olarak talep edilmesi ya da gerekmesi durumunda Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlar ile Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., “Ad-Soyad, İmza, TCKN, E-Mail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri” gibi kişisel verilerinizi gayrimenkul satın alma iradesi ortaya koyduğunuz aşamalarda “Gayrimenkul Talep ve Ön Tahsis Formu ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” herhangi birisini doldurmanız ve teslim etmeniz suretiyle, “Kimlik Bilgisi ve Satın Aldığınız Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verilerinizi sözleşme yapma ve vekaletname çıkarılması için açık rızanız ile bildirmeniz suretiyle toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

“Ad-Soyad, İmza, TCKN, E-Mail, Adres, Telefon, Satın Alınan Taşınmaz Bilgileri, Satış Bedeli Ödeme Bilgileri” gibi sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin kampanyaları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-c ve 5/2-a maddeleri uyarınca kanuni zamanaşımı süreleri boyunca, açık rızanıza dayalı olarak işlenen “Kimlik Bilgisi ve Taşınmaz Bilgileri” gibi kişisel verileriniz açık rızanızı geri almadığınız süre boyunca işlenecek ve muhafaza edilecektir. Dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘ye başvurarak; 6698 sayılı kanunu öngördüğü yasal haklara sahipsiniz Kanunu öngördüğü haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Detaylı bilgi için www.emlakkonut.com.tr/onlineislemler adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.